20.12.2016

20.12.2016

Pagbâ sul-yaoogâ me singda mosâ ! Dêenem sullâ tùùmd sên yi sôma yînga, pagb sên yiid 80 n tar yam-yâkr n dat n sing yùùm-vêkrâ wâ kiuugu.
10.12.2016

10.12.2016

Zêedâ rêenem biisi! Wakat taame ti b sing zêedâ yâkre, ti pagb wùsg yâkd kurzete, konkombr la tomaat.
10.10.2016

10.10.2016

Tùùmdâ singdame! Pagb 80 n sing tùùmdâ. B sela kurzete, geba, konkombre, su la tomaat.