Ti kô Burkina faaso pagbâ bângr

la pân-tôog ti b tùm n yidgi

Participants Today

one woman one garden

There is no tool for development more effective than the empowerment of women.

Kofi Annan

The Story

Ti wa ne tedg sông ninbuiidâ viim pùgê.

Mam sâ n wa n be Burkina Faso, bûmb ning sên siisd maam yaa b weoogâ ne b zamaana yalê, la b farâ. La bûmb ning sên siis maam yaa ti zê-pùt ka be zagsâ pùs ye. Zê-pùtâ kaalem yîng kitdame ti yaa zû-bùko n kô têng sên zoe be farâ pùga.

Rênd bôn-kâng kitame ti mam paam tagsg sên yaa soma: zêedâ tùuma. Eerope tênga zak fâa tara a zê-pùug, yaa rê la mam sùk m meng n gese bôe ying ti zamaan sen yaa ri-kaoolg zamaana zê-pùt a woto buud ka be.

A leoorâ yaa nana: D pa maand bôn-kângâ, ti  tùum-kângâ buud zi n maan ye. Nebâ gûusda b mens ne yel-paalâ n pa tagsd bûmb ning sên be yellâ poorê wâ ye. Mam kôo m meng wa tên-tùmd n dat n kô nebâ yâab ti b paam mining sên yaa paalle. Pag fâa ne a zêed pùug  na n waa ne tekr hakiik sên yaa sôma Burkina Faso n wa ne tekr menga.

Ne tagsg sên yaa sôma, D woogda rilg-yoodâ, n yalg sog-n-meng ne yidgrâ tùuma weengê.  Tônd singa ne pagb 80. Yùumd a yembr loogr poore , sên yiid pagb 1000 n maan zêedâ  n yâk n segl b  zags râmb yîng la koos raasâ pùsê.

Rôandâ yùumdâ , pagb 3000 n kêes b mens pag fâa ne a zêed zîiga tùumd pùga. Mam yâabâ yaa ti kêng taoor n kô pagbâ yâabo, la ti b tôog n paam soog-n-meng sid sida.

Anna Pertl

Burkina Faaso?

  • Female Human Development Index 37.5% 37.5%
  • Population in Severe Multidimensional Poverty 63.8% 63.8%
  • Prevalence of Undernourishment 21% 21%
  • Child Deaths Caused by Undernutrition 41% 41%
  • Female Literacy Rate 29.3% 29.3%
  • Percentage of Females with Secondary Education 6% 6%

The Achievements Today

Gardens Initiated

Teachers Trained

Wells Built

Community Garden

Impact by Region

Click on the green provinces to find out more.

Impact by Region
Boulkiemé Kadiogo Kourwéogo-Oubritenga Namentenga Ganzourgou Boulgou

Boulkiemé

Kadiogo

Kourwéogo-Oubritenga

Namentenga

Ganzourgou

Boulgou