Mam sôsa ne m yagsâ la tônd zoe n tara yam-yâkr ti naag taab n maan zê-pùùg a yembre sên yaa yalemgo, t’a zâabâ yi nana la a yi sôma la a tall yôodo.