Pagbâ sul-yaoogâ me singda mosâ ! Dêenem sullâ tùùmd sên yi sôma yînga, pagb sên yiid 80 n tar yam-yâkr n dat n sing yùùm-vêkrâ wâ kiuugu.