Tuumda Nao-Kend Paalga

Tuumda Nao-Kend Paalga

Porse vûk a yiib soab b sên na n ning nao-kêndr zugu . Yaa neb wusg naag-taab zîig a yembr zêed ziiga, sên na n sông pagb 60 ti b paam puug yalem sên ta ektaar a 3 la pui-suk  n maan b zê-puug.