Ti kô Burkina faaso pagbâ bângr

la pân-tôog ti b tùm n yidgi

Participants Today

Ad porse wâ

Ti kêes pagbâ zêedâ tùùmd ratem ti b tùm b zîisâ pùsê

Ti kô zâmsg la yâag zêedâ koob weengê

Ti kô zê-biisâ wa sên zems ti b womd sôma b pipi wombâ

N sôngdame ti zêedâ koosg yi naana la zê biisâ me paoong yi nana

Sên na yilê n tôog n paam vêenem, bi y kê tônd kibayâ pùs n gese!

Ad tônd tùùmdâ

Tônd yalgda pagbâ wùmb la b tagsg zêedâ koob weengê

Sông pagbâ b zagsâ zâab riibâ segl weengê

Yaa ti kô pagbâ pân-tôog la bângr ti b tôog n yigd b toore

N Keng pagbâ peles la b paam bângr zêedâ koob weengê

Yaa ne a TINDANA Baslayi sôngre

Ad tônd tagsg d sebâ pùgsê

Mam zê-pùùga sôngda maam ti m segend ri-sông daar fâa n kôt m kambâ. Mam na n kenga taoor ne zêedâ maaneg la m yalg m zê-puugâ n paase.

Lire Plus…

Mam tôog n koo zêedo, la m le tôog n koos-a. Mam tara ligd sên sekd mosâ m sâ n dat n da zê-biisi.

Lire Plus…

Mam zê-pùùga sôngda maam ti m segend ri-sông daar fâa n kôt m kambâ. Mam na n kenga taoor ne zêedâ maaneg la m yalg m zê-puugâ n paase.

Lire Plus…

Ad pagbâ yam-yâkr la b tagsg ned fâa sên wilgd tônd sebrâ zugu

Tuumda Nems La Woto

Toorê zê-puugo

 • Pagb nins sên karem n paam bângr kaset sebâ
 • Pipi selbâ  zê-biis
 • Pagbâ na n talla b pipi selbâ zêed yôod b sên koosâ n yalg b zê-puugâ. 
 • Zê-puug sên ta metr kaare 10 wala metr kaare 40
 • Ti yaa mustikeer kud la b tall n maan yâgrâ.

Naag-taab zê-puugâ

 • Pagb 60
 • Ektaar a 3 yalem sa-paolgâ puga 
 • Ti yâgr ning n kogel  zêedâ ne rùmsâ
 • Bulg ning sên nan tu n  me wâ n yaa kooma zîiga
 • Ad bùmb a yiib soab sên yaa sôma zêedâ  koob ning sên na n pogl-a wâ
 • Ned fâa rik-a wa a zugê yell ti tuumdâ pâng paase

Yâmb SôNGRÂ tara yôod kasenga!